Het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) is een bovenschoolse voorziening van het SWV VO regio Zutphen. Het OZC Zutphen ondersteundt en begeleidt leerlingen met problemen. Het OZC kan ook (tijdelijke) opvang en begeleiding geven aan leerlingen die op de eigen school ernstige problemen ondervinden en voor wie de ondersteuning die de school kan bieden, ontoereikend is.

Binnen het OZC werken samen
De jeugdzorgaanbieders Pactum Jeugdzorg & Educatie en Lindenhout Jeugdzorg Gelderland en Overijssel, stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG), specialisten vanuit de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), Bureau Jeugdzorg (BJZ), zorgaanbieder voor Licht Verstandelijk Beperkten (LVB), jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg en speciaal onderwijs. Zij adviseren en bieden hulp wanneer het nodig is. De inzet is flexibel en op maat. Het OZC biedt mogelijkheden voor naschoolse dagbehandeling, schakelklassen en vervult de functie van expertisecentrum.  

Onderwijs Zorgsteunpunten (OZS-en)
De scholen van het SWV VO Zutphen beschikken over acht steunpunten in de scholen die voor docenten én leerlingen op de school ondersteuning bieden. De OZS-en worden begeleid vanuit het OZC en zij kunnen gebruik maken van alle expertise in het OZC. Het OZC beschikt over niet-geïndiceerde (vrij toegankelijke) en geïndiceerde zorg en biedt hulp: in de school, in plaats van de school en ná schooltijd.