Alle scholen van de SOTOG hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). Naast deze MR-en heeft de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin gaat het om beleidszaken die voor de hele stichting van belang zijn. Zo bespreken de leden in GMR jaarlijks de begroting met de bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden van de aangesloten scholen. De leden van de GMR denken, praten en beslissen mee met de bestuurders van SOTOG. Zij leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De GMR vergadert vier keer per jaar.

Samenstelling GMR

Brenda Harmsen           personeelsgeleding
Pieter Jan Wentinkpersoneelsgeleding
Sander Spijk                 personeelsgeleding 
Marloes Roerdinkpersoneelsgeleding 
Danielle Abbink              personeelsgeleding
Luud van Eck        personeelsgeledeing
Arie Draper   oudergeleding
Jan Schutteoudergeleding
Martin Hietbrinkoudergeleding